Home » TRUEMOVE-H » เพิ่มความเร็วเน็ต TrueH

เพิ่มความเร็วเน็ต TrueH

เพิ่มความเร็วเน็ต 200MB 1 วัน

71 วัน
71 วัน
 • เน็ตเพิ่ม 200MB ความเร็ว 42Mbps ตลอด
  FUP : ตามโปรโมชั่นที่ใช้งานอยู่
 • ค่าบริการ : 7 บาท
  (+Vat= 7.49 บ.)
 • อายุการใช้งาน ( วัน ) : 1 วัน
 • กด *900*8981*17333203#

เพิ่มความเร็วเน็ต 500MB 7 วัน

597 วัน
597 วัน
 • เน็ตเพิ่ม 500MB ความเร็ว 42Mbps ตลอด
  FUP : ตามโปรโมชั่นที่ใช้งานอยู่
 • ค่าบริการ : 59 บาท
  (+Vat= 63.13 บ.)
 • อายุการใช้งาน ( วัน ) : 7 วัน
 • กด *900*8923*17333203#

เพิ่มความเร็วเน็ต 1GB 7 วัน

797 วัน
797 วัน
 • เน็ตเพิ่ม 1GB ความเร็ว 42Mbps ตลอด
  FUP : ตามโปรโมชั่นที่ใช้งานอยู่
 • ค่าบริการ : 79 บาท
  (+Vat= 84.53 บ.)
 • อายุการใช้งาน ( วัน ) : 30 วัน
 • กด *900*8924*17333203#

เพิ่มความเร็วเน็ต 1GB 15 วัน

9915 วัน
9915 วัน
 • เน็ตเพิ่ม 1GB ความเร็ว 42Mbps ตลอด
  FUP : ตามโปรโมชั่นที่ใช้งานอยู่
 • ค่าบริการ : 99 บาท
  (+Vat= 105.93 บ.)
 • อายุการใช้งาน ( วัน ) : 15 วัน
 • กด *900*8925*17333203#

เพิ่มความเร็วเน็ต 1GB 30 วัน

15030 วัน
15030 วัน
 • เน็ตเพิ่ม 1GB ความเร็ว 42Mbps ตลอด
  FUP : ตามโปรโมชั่นที่ใช้งานอยู่
 • ค่าบริการ : 150 บาท
  (+Vat= 160.5 บ.)
 • อายุการใช้งาน ( วัน ) : 30 วัน
 • กด *900*8903*17333203#